Klimaatverandering: een overzicht in vogelvlucht

© Jan Kowalski


Waarom deze website?


Deze website geeft een overzicht over de problematiek van klimaatverandering, en beoogt een handelingsperspectief te bieden.

Klimaatverandering staat op dit moment op scherp. Er wordt steeds meer over geschreven en steeds meer verbanden gelegd. Toch geloof ik dat de informatie via media en internet nog steeds te verbrokkeld is voor zo'n groot en gecompliceerd onderwerp.

Voor een algemeen overzicht moet je naar de boekhandel. Deze website is in feite een ebook, waarin u de meest essentiële informatie in onderling verband kunt vinden. Zomaar gratis en voor niets. U hoeft de kennis niet meer moeizaam bij elkaar te sprokkelen.

Picture
Copyright: Jan Kowalski

Klimaatverandering is niet te moeilijk om te begrijpen, maar je moet je er wel in verdiepen. Het feit dat dit te weinig gebeurt, schept enorm veel verwarring. Vaak lijkt de situatie op die van 10 blinde mannen die allemaal een olifant betasten. De één denkt dat het lijkt op een slurf, de ander op een poot, of op een staart, etc.

Als er door deze website nog meer mensen doordrongen raken van de urgentie, dan heeft deze voor de schrijver aan zijn doel beantwoord. De vele links kunnen u op weg helpen zelf verder onderzoek te doen.


Waar gaat het concreet over?

Om te beginnen natuurlijk over de opwarming zelf (hoofdstuk 1). Helaas, ik kan het niet anders zeggen, het is nog veel erger dan veel mensen denken. Gelukkig begint dit steeds meer door te dringen. Toch is het belangrijk dit te blijven benadrukken. We merken er nog te weinig van. Het raakt vergeten in het leven van alledag. En sommige gevestigde belangen proberen nog steeds de ernst van het probleem te bagatelliseren.

We bevinden ons in een paradoxale situatie. Zowel de positieve als de negatieve ontwikkelingen raken in een stroomversnelling. Alternatieve energie groeit razendsnel.Tegelijkertijd wijst steeds meer erop dat klimaatverandering zich sneller ontwikkelt dan verwacht. Vooral in het Arctische gebied. Het is bijzonder griezelig – klimaatverandering kan zichzelf gaan versterken. Met gevolgen die we ons nu nauwelijks voor kunnen stellen.

Picture
Copyright: Jan Kowalski

In ons land zullen veel mensen dan aan zeespiegelstijging denken. Waarschijnlijk zullen we deze eeuw de dijken nog wel voldoende kunnen verhogen. Daarna gaat de zeespiegelstijging gewoon door. Ook als de temperatuur zich stabiliseert op een hoger niveau, blijft het ijs nog vele eeuwen smelten. Het is zeer waarschijnlijk dat het westen van ons land ergens in de komende eeuwen onder water gaat lopen.

Eén van de grootste bedreigingen voor de mens in deze eeuw zijn de problemen die de voedsel- en watervoorziening kan ondervinden als gevolg van klimaatverandering (hoofdstuk 6). Met name als gevolg van droogte. Maar ook toename van de neerslag, overstromingen, zandstormen, bosbranden, hittegolven, en zeespiegelstijging spelen hierbij een rol. Bij iedere graad temperatuurstijging neemt de wereldwijde landbouwopbrengst af (als al het andere hetzelfde blijft), terwijl de bevolking en de vleesconsumptie voortdurend toeneemt. De bodemvruchtbaarheid en watervoorraden staan toch al onder druk als gevolg van de huidige landbouwmethoden. Afrika en Azië lopen het meeste gevaar. Gelijktijdig mislukken van oogsten in meerdere delen van de wereld kan een wereldwijde hongersnood veroorzaken met honderden miljoenen klimaatvluchtelingen, conflicten, politieke instabiliteit en oorlogen als gevolg.We kunnen het oplossen

We kunnen ophouden klimaatverandering te verergeren. Het is absoluut mogelijk onze emissies naar nul terug te brengen (zie hoofdstuk 3). Door stormachtige technologische ontwikkeling van de laatste jaren wordt dat steeds makkelijker. Maar het is naïef te geloven dat de markt dit (snel genoeg) gaat oplossen. Voor een omslag op deze schaal heb je actief overheidsbeleid nodig en brede steun van de bevolking. Er is nog een lange weg te gaan!


Dat laatste wordt nog wel eens onderschat. In een opinieonderzoek van eind 2015 werd mensen gevraagd een schatting te geven van het percentage energie dat in ons land duurzaam wordt opgewekt. Gemiddeld werd dit geschat op 39%, terwijl het in feite nog maar 6% is! Meer informatie over hoe ons energiesysteem in elkaar zit vindt u in hoofdstuk 8.Tegenkrachten

Er zitten nog zo veel tegenkrachten in de weg! In de eerste plaats de fossiele industrie. Een bedrijf als Shell mag dan roepen dat ze zich inzetten voor een snellere transitie in Nederland, tegelijkertijd houden ze niet op met boren naar nieuwe oliebronnen. Ook de energie-intensieve industrie vreest voor haar eigen concurrentiepositie als er meer klimaatbeleid zou worden gevoerd. Tot nu toe hebben ze steeds veel invloed op regeringen kunnen uitoefenen. Dat is te merken aan het klimaatakkoord van Parijs (hoofdstuk 2) en de recente klimaatgeschiedenis van Nederland (hoofdstuk 9). Hopelijk gaan de steeds lagere prijzen van alternatieve energie, en het feit dat mondiale olieschaarste nog steeds tot de mogelijkheden behoort (hoofdstuk 7) daar verandering in brengen. Of dat snel genoeg zal gaan in zeer de vraag.. Het neoliberale economische systeem waar we de laatste decennia onder geleefd hebben het moeilijk maakt een goed klimaatbeleid te voeren (hoofdstuk 5).

Daarom moeten we nu in opstand komen tegen de belangen en lobbys die een oplossing frustreren. In het laatste hoofdstuk (12) zal ik uiteenzetten wat u meer kunt doen dan alleen spaarlampen kopen en de CV een graadje lager zetten. We zijn vaak een radartje in een systeem, maar toch ook niet helemaal machteloos. Deze website is geschreven vanuit de hoop dat veel mensen minder geneigd zullen zijn passief te blijven (hoofdstuk 10) als ze zich meer bewust worden van de verschillende facetten. En dat dit zal leiden tot meer druk op de politieke en economische machthebbers (zoals investeerders, fossiele industrie, energiebedrijven en energie-intensieve bedrijven). Zodat uiteindelijk ook zij er niet onderuit kunnen hun verantwoordelijkheid te nemen. Lokale duurzame initiatieven en groen consumeren zijn een goed begin, we kunnen niet zonder. Uiteindelijk kan het probleem alleen opgelost worden als ook de gevestigde orde van koers verandert.Voor de twijfelaars

Als u er nog aan twijfelt dat klimaatverandering bestaat, dan kan ik u aanbevelen eerst de website skepticalscience te bestuderen. Hier worden alle argumenten ontkracht van de zogenaamde klimaatsceptici, die twijfel proberen te zaaien over de wetenschappelijke consensus dat klimaat-ontwrichting bestaat en door de mens wordt veroorzaakt. Bent u op zoek websites van de klimaatsceptici zelf, hier vindt u er een paar (1,2,3). Als u de inhoud hiervan systematisch vergelijkt met de eerder genoemde website, dan kunt u uw eigen oordeel vormen.

Updates voor deze website vindt u hier.

ë☺